WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN BELLAVITA SHOP De www.bellavitashop.co.uk website (de “Site”) wordt beheerd door Bellavita Shop Limited, een bedrijf dat in Engeland en Wales geregistreerd staat( "Wij", “ons”, “onze”, etc.) Onze bedrijfsinformatie is als volgt: Bedrijfs nummer: 9790470 Belangrijkste handels adres: 11B & 11C Dock Street, Londen E1 8JN BTW-nummer: 228 4702 09 Deze gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) (samen met de in hen genoemde documenten) bevatten de voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van de site, hetzij als gast of als een geregistreerde gebruiker. Deze Algemene Voorwaarden (samen met de in hen genoemde documenten) stellen u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden van de site. Het gebruik van de site bevat, maar is niet beperkt tot, de toegang tot, surfen of het registreren om van de site gebruik te maken. De Site wordt u aangeboden voor uw persoonlijk gebruik, onderworpen aan deze voorwaarden. Door het gebruik van de site gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. In het geval dat u niet akkoord gaat met de voorwaarden blijf dan geen gebruik maken van deze site. GEASSOCIEERDE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN Verwijzingen naar deze 'voorwaarden' onder ons privacybeleid en Cookiebeleid ([insert link to het privacybeleid]), waarin de voorwaarden staan waarop we alle informatie verzameld over u via de site verwerken. Door het gebruik van de site, gaat u akkoord met de verwerking van deze informatie en stemt u toe te allen tijde juiste informatie te verstrekken. Als u goederen koopt van de site, zullen de Algemene voorwaarden van Supply (insert link to Algemene Voorwaarden Supply) van toepassing zijn op de verkoop. WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN We kunnen de bepalingen van deze Voorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen en dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht vanaf het moment dat ze zijn opgenomen op de site. U gaat akkoord met het regelmatig inzien van de Voorwaarden om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, en door het blijven bezoeken van de site gaat u met de gewijzigde voorwaarden akkoord. WIJZIGINGEN IN DE SITE We kunnen de site op elk gewenst moment aanpassen, en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er rekening mee dat de inhoud van de site verouderd kan zijn op elk bepaald moment en we zijn niet verplicht om de site aan te passen. We kunnen niet garanderen dat de website, of de inhoud daarvan, vrij van fouten of omissies zal zijn. TOEGANG TOT DE SITE De toegang tot deze site of enig materiaal beschikbaar gesteld op of via de site ( “Materialen”) is toegestaan ​​op tijdelijke basis, en we kunnen niet garanderen dat de site altijd beschikbaar is of ononderbroken toegankelijk zal zijn. We behouden het recht de site te kunnen opschorten, intrekken of alle of een deel van de site te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden de site of een deel ervan niet beschikbaar is op enig moment of voor een bepaalde periode. U bent verantwoordelijk voor het maken van alle regelingen die nodig zijn voor uw toegang tot de site. U bent ook verantwoordelijk om te zorgen dat alle personen die toegang tot de site krijgen via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij aan hen voldoen. GEBRUIK VAN DE SITE U zult de Site en Materialen alleen gebruiken voor wettige, niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met deze Voorwaarden. U zult geen gebruik maken van, of proberen gebruik te maken van, de site: - Op een manier die frauduleus is, of in strijd met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving. - Op een wijze die schadelijk kan zijn, aanstootgevend is, of anderszins inbreuk maakt op rechten van een persoon op welke manier dan ook. - Met het oog op het verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal of andere materialen van welke aard (spam). Noch het verzamelen of verifiëren van informatie van de site of materialen waardoor een elk individu persoonlijk geïdentificeerd kan worden. - Om te verstoren of beschadigen van de site, een andere website, of willekeurige computerapparatuur, netwerk, systemen of software. Schade en verstoring omvat, zonder beperking: - Bewust overdragen van gegevens, of het verzenden of uploaden van materiaal dat virussen of technologisch schadelijk materiaal bevat - Ontkenning van service-aanvallen of gedistribueerd ontkenning van service-aanvallen - Toegang tot een website, computerapparatuur, netwerk, systemen of software opeisen waarvoor u niet bevoegd bent. Indien van toepassing, zullen we alle eventuele strafbare feiten gepleegd door u, in strijd met de bovenstaande bepalingen, rapporteren aan de relevante wetshandhavingsinstanties en zullen samenwerken met deze autoriteiten door uw identiteit kenbaar te maken aan hen. In het geval van een dergelijke schending zal u het recht tot toegang tot de site onmiddellijk worden ontzegd. UW ACCOUNT EN WACHTWOORD Als u kiest voor, of bent voorzien van, een gebruiker identificatiecode, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen en het niet onthullen aan derden. We behouden het recht om uw account op te schorten of het onbruikbaar maken van iedere gebruikers identificatiecode of wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, indien het naar onze mening niet is gelukt om te voldoen aan de bepalingen van deze voorwaarden. Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikers-ID-code of wachtwoord kent, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen via hello@bellavitashop.co.uk. Het internet is geen veilig medium en privacy kan niet gegarandeerd worden. We hebben daarom geen verantwoordelijkheid voor schade die u kunt ervaren of oplopen door het versturen van persoonlijke of vertrouwelijke informatie aan ons via internet of als wij op uw verzoek deze informatie u toe sturen. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de site en alle ontwerpen, tekst, afbeeldingen, graphics (en de selectie en rangschikking van hen), software compilaties, codering, de onderliggende broncode, software en al het andere materiaal op de Site. Al deze rechten zijn voorbehouden. U kunt de inhoud van de site ophalen en de inhoud van de site weergeven op een computerscherm, dergelijke inhoud opslaan in elektronische vorm op een harde schijf (maar niet op een server of ander opslagapparaat dat is aangesloten op een netwerk) of één kopie van dergelijke inhoud afdrukken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, mits u deze volledig intact laat en alle auteurs- en eigendomsrechten behoudt. U mag niet op andere wijze de inhoud van de site reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of voor commerciële doeleinden gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming. U mag geen enkel deel van de inhoud van de site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder het verkrijgen van een vergunning om dit te doen van ons of onze licentiegevers. Schending van de rechten in de site of de materialen in verband met de site kan leiden tot strafrechtelijke en / of civielrechtelijke sancties in het Verenigd Koninkrijk, de VS en andere landen. Als u delen van de site of de hele site kopieert, print of download in strijd met deze voorwaarden moet u onmiddellijk het gebruik van deze site staken en de ongeautoriseerd verkregen materialen wissen of vernietigen Als u van mening bent dat alle content of delen van de site op enkele wijze inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van u of een derde partij neem dan onmiddellijk contact met ons op via het identificeren van uw rechten en het materiaal dat volgens u inbreuk maakt op uw rechten. VERTROUWEN OP INFORMATIE De inhoud van de site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en is niet bedoeld om als advies te worden ingeroepen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de inhoud van de site door u of een ander persoon die op de hoogte van de inhoud is. U moet gespecialiseerd professioneel advies in te winnen voordat u eventuele maatregelen neemt of juist daar vanaf ziet op basis van de inhoud van de site. Houd er ook rekening mee dat de inhoud van de site op elk bepaald moment verouderd kan zijn en we maken geen (en uitdrukkelijk alle) verklaringen en garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de site of de inhoud ervan met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de nauwkeurigheid en volledigheid van de site en de inhoud. DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEID Dit gedeelte is van toepassing op uw gebruik van de site en Materialen. Zonder afbreuk te doen aan uw rechten onder de toepasselijke wetgeving, de site en alle materialen worden 'as is' en op een 'as available' basis zonder vertegenwoordiging, staat, garantie, goedkeuring, belofte of andere betrokkenheid. In het bijzonder, hebben we geen vertegenwoordiging, staat, garantie, goedkeuring, of andere verplichtingen de site of enige Materialen juist en volledig of up-to-date weer te geven. Noch garanderen wij dat het gebruik of de beschikbaarheid ononderbroken of foutloos zal zijn, of dat zij of een van de servers van de site of die van een relevante sociale media website vrij zijn van computervirussen of ander technologisch schadelijk materiaal. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om alle nodige maatregelen te treffen voor gebruik maat van de site en de materialen, en voldoende te implementeren en onderhouden van veiligheidsmaatregelen (inclusief maar niet beperkt tot, anti-virus software en passende firewalls). We hebben geen controle over de inhoud van sites van derden of bronnen die worden gekoppeld aan de site, en we onderschrijven hen of goederen of diensten geleverd door een van hen niet. U verklaart dat u sites van derden volledig op uw eigen risico bezoekt en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen in het geval van een contract, nalatigheid, onrechtmatige daad of anderszins voor een dergelijke site, resources, functionaliteit, goederen of diensten, of voor verlies of schade die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van, uw vertrouwen op, of de onbeschikbaarheid van een van hen. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor eventuele: • gedistribueerde service-aanvallen, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computer kan infecteren, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal die voortkomen uit of in verband met uw gebruik van de site, het downloaden van enig materiaal op , of het gebruik van een functionaliteit waarmee interactie met sociale media websites die voorzien is op de Site • zakelijke verliezen, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van inkomsten of verlies van zakelijke kansen of contracten, die voortkomen uit of in verband met uw gebruik van, uw vertrouwen op, of het niet beschikbaar zijn van de inhoud van de site of materialen. Niets in deze Voorwaarden laat onverlet onze aansprakelijkheid voor (i) dood of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, (ii) fraude (met inbegrip van maar niet beperkt tot bedrog), of (iii) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wet. LINKEN NAAR DE SITE U kunt een link naar de homepagina van onze site publiceren op uw eigen websites mits u dit op een manier doet die eerlijk en juridische is en onze reputatie niet beschadigt of voordeel voor u betekent. U mag de site niet namaken of een ander toestaan de site na te maken, noch mag u een link naar een deel van de site anders dan de homepagina van de website creëren. U mag geen link die iedere vorm van associatie, goedkeuring of instemming met of van ons suggereert tot stand brengen waar dat niet het geval is. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming om te linken naar de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. DERDE LINKS Een derde partij website bezocht via een link op de site is onafhankelijk van ons en we hebben geen controle over de inhoud en / of het beheer van die website. Uw beoordeling en vertrouwen op de inhoud van een dergelijke website van derden is op eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor u en geven geen verklaringen of goedkeuringen voor de websites van derden of de inhoud van dergelijke websites. DIVERSEN U mag geen van uw rechten onder deze Voorwaarden overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten onder deze Voorwaarden aan een ander bedrijf of persoon overdragen waar we redelijkerwijs van mening over zijn dat uw rechten niet zullen worden aangetast. Als u deze voorwaarden schendt en wij er voor kiezen niet onmiddellijk actie te ondernemen, wordt deze passiviteit niet gezien als afstand doen van onze rechten en rechtsmiddelen en we zullen nog steeds het recht behouden deze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken op een later tijdstip of in een andere situatie waarin u inbreuk maakt op de voorwaarden. TOEPASSELIJK RECHT Met inachtneming van de onderstaande paragraaf, zijn deze voorwaarden onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales en u en wij gaan akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales. Als u een consument bent zijn de Voorwaarden onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales en u en wij gaan akkoord met de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales. Daarom, als u een inwoner van Noord-Ierland bent, kunt u een procedure in Noord-Ierland voor brengen. Zo ook als u een inwoner van Schotland bent, u kunt het in Schotland voorbrengen.